$30 Prix Fixe Menu (PDF)

Antipasti (Appetizer) Menu (PDF)

Insalate (Salad) Menu (PDF)

Pasta Menu (PDF)

Pesce (Fish) and Carne (Meat) Menu (PDF)

Dessert Menu (PDF)

House and Specialty Cocktails (PDF)